Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Genjin Sugihara

 
Genjin Sugihara is active/lives in Japan.  Genjin Sugihara is known for painting.

Sample Images for Genjin Sugihara

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Genjin Sugihara

Genjin Sugihara

Genjin Sugihara


Artists also viewed by people viewing  Genjin Sugihara


Shinya Nakamura

Yonezo Shibata

Tekison Uda

Shoha Ito

Gutei Ono

Ko Hirose

Shoji Hamada

Hoan Kosugi

Soshichi Takama

Seiichi Sakurada

Yori Saito

Wasaku Kobayashi

Hitoshi Komatsu

Shiko Munakata

Jiro Oyamada

Iwao Haginoya

Insho Domoto

Shintaro Suzuki

Toshio Matsuo

Kibo Kodama

Kiichiro Hayashi

Kunishiro Mitsutani

Shigeru Morita

Masahiko Yamanaka

Hiroatsu Takata

Masaharu Suzuki

Toshihiko Oya

Suiseki Ohashi

Yotsuo Kasai

Kazumasa Nakagawa