Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Imao Keisho

 (1902 - 1993)
Imao Keisho was active/lived in Japan.  Imao Keisho is known for scroll painting.

Sample Images for Imao Keisho

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Imao Keisho

Imao Keisho

Imao Keisho


Artists also viewed by people viewing  Imao Keisho


Seiji Togo

Saneatsu Mushanokoji

Itaru Tanabe

Keisen Tomita

Kazuo Kudo

Yukio Tazome

Shomei Fukazawa

Ryuzaburo Umehara

Saburo Saito

Kokuta Suda

Rojin Matsuki

Konosuke Tamura

Daijo Aoki

Junichi Goto

Shinsui Ito

Kiyoshi Yamashita

Naoki Tominaga

Hiroki Oda

Toichi Kato

Tsutomu Fujii

Shozo Shimada

Keigetsu Matsubayashi

Shigeo Iwasawa

Shigeo Ishikawa

Takuji Nakamura

Masuda Makoto

Kenji Yoshioka

Sumio Goto

Shiko Munakata

Shin Ichi Saito