Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kinjiro Kida

 (flourished c.1929-1962)
Kinjiro Kida was active/lived in Japan.  Kinjiro Kida is known for painting.

Sample Images for Kinjiro Kida

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kinjiro Kida

Kinjiro Kida

Kinjiro Kida


Artists also viewed by people viewing  Kinjiro Kida


Matazo Kayama

Hitone Noma

Hirosuke Tasaki

Zenzaburo Kojima

Andre Brasilier

Yoshitomo Nara

Reiji Hiramatsu

Satoshi Yabuuchi

Setsuko Migishi

Kakuzo Inoue

Shinsui Ito

Hiroshi Senju

Tamako Kataoka

Takanori Ogisu

Paul Augustin Aizpiri

Keigetsu Matsubayashi

Tsutomu Fujii

Yumeji Takehisa

Kojiro Kosugi

Takeshi Hayashi

Seiji Togo

Togyu Okumura

Kojin Kudo

Hitoshi Komatsu

Toshio Matsuo

Shiko Munakata

Morikazu Kumagai

Koji Kinutani

Saburo Miyamoto

Jean Jansem