Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Toshio Yodoi

 (flourished c.1953-1987)
Toshio Yodoi was active/lived in Japan.  Toshio Yodoi is known for Sculpture.

Sample Images for Toshio Yodoi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Toshio Yodoi

Toshio Yodoi

Toshio Yodoi


Artists also viewed by people viewing  Toshio Yodoi


Shigeru Morita

Nobutaku Oka

Shoji Hamada

Shiko Munakata

Chikuhaku Suzuki

Yotsuo Kasai

Kazu Wakita

Masuda Makoto

Shin Ichi Saito

Tatsuo Takayama

Keou Nishimura

Kojiro Kosugi

Sumio Goto

Masaharu Suzuki

Takeshi Hayashi

Kiichiro Hayashi

Takehiko Miyanaga

Wasaku Kobayashi

Ichinen Somiya

Hiroatsu Takata

Hitoshi Komatsu

Chosei Miwa

Yukio Kodama

Nori Shimizu

Zenzaburo Kojima

Hirosuke Tasaki

Keika Kanashima

Takanori Kinoshita

Kiyokata Kaburagi

Kazuo Omori